Category: BENZ

ด้านการพัฒนาศักยภาพช่างเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรม เพื่อปรับปรุงการให้บริการและทักษะด้านเทคนิคที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ ตามมาตรฐานการอบรมเดียวกันของเมอร์เซเดส-เบนซ์ทั่วโลก การฝึกอบรมดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแก่พนักงานด้าน การบริการหลังการขายทั่วประเทศ
mercedes

There are no ads matching your search criteria.